Een huisbediende in huis halen, een belastingvermindering genieten

Als u huispersoneel tewerkstelt, krijgt u daarvoor een fiscaal voordeel. Vroeger was dit een aftrekbare besteding. Het systeem van de aftrekbare bestedingen werd evenwel in 2013 gewijzigd. Het voordeel werd behouden, maar enigszins hervormd. Vanaf aanslagjaar 2013 heeft u in plaats van de aftrek recht op een belastingvermindering van 30 % van de bezoldiging die u aan de huisbediende betaalt.

Een belastingvermindering

U heeft recht op een belastingvermindering: dat wil zeggen dat u de door u verschuldigde belasting rechtstreeks met een bepaald bedrag kan verminderen. Dat bedrag is meestal een percentage van de werkelijk gedane uitgaven. De belastingvermindering voor huisbedienden bedraagt 30 % van de helft van de werkelijk betaalde bezoldiging (inclusief sociale lasten). Bovendien geldt er ook een absoluut maximum: de vermindering van 30 % wordt maximaal berekend op een bedrag 7.530 EUR (aj. 2014), wat neerkomt op een maximumloon van 15.550 EUR. De maximale belastingvermindering bedraagt dus 30 % van 7.530 of 2.259 EUR.

Een huisbediende

Enkel bezoldigingen voor een huisbediende komen in aanmerking. Een huisbediende is een werknemer die in dienst wordt genomen om, tegen een loon, onder het gezag van een werkgever, hoofd- of handenarbeid uit te voeren binnenshuis of buiten het huis, voor de privébehoeften van de werkgever of zijn gezin.

Het is dus cruciaal dat het gaat om iemand die in uw privésfeer werkt. Het geldt dus niet voor personeel dat u in uw onderneming tewerkstelt.
Vallen onder andere onder de noemer huisbediende:

  • keukenmeid;
  • kok;
  • tuinier;
  • privéverpleger;
  • chauffeur;
  • au pair.

De huisbediende moet bij zijn indienstneming ten minste zes maanden een uitkeringsgerechtigde volledig werkeloze zijn of sinds ten minste zes maanden een bestaansminimum ontvangen.

U mag meerdere bedienden te werk stellen, maar kan slechts de bezoldiging van één van hen (naar uw keuze) in mindering brengen.

Een bezoldiging

Het loon moet (inclusief socialezekerheidsbijdrage) minstens 3.690 EUR bedragen (aj. 2014). De wet schrijft niet expliciet een maximumbezoldiging voor, maar beperkt wel het bedrag waarop de vermindering mag worden berekend: maximum op 7.530 (of 50 % van 15.550 EUR). Dit laatste bedrag (15.550 EUR) is dus het loon dat maximum 'fiscaal gunstig' kan worden betaald.

De bezoldiging moet bovendien aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Dit wil zeggen: minimum 24 uur per week, en op een werkdag minstens vier uur bij dezelfde werkgever.

Werkgever

Door een huisbediende in huis te nemen wordt u een werkgever. U moet zich dan ook bij de RSZ als 'werkgever van huispersoneel' laten registreren.

Echtgenoten of wettelijk samenwonenden kunnen niet elk apart een huisbediende in dienst nemen. Zij hebben samen recht op de vermindering voor één huisbediende, en kunnen dus slechts eenmaal van de vermindering genieten.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Terug naar overzicht